WORD Rzeszów

Lista dokumentów wymaganych do pierwszego zapisu na egzamin państwowy lub pozwolenie, które składa się w ośrodku egzaminowania:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (druk oryginalny wykonany przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych)
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  • wyraźną kolorową fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin, nr konta WORD Rzeszów
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego:
  1. w zakresie kategorii B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D1,
  2. w zakresie kategorii B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E,
  3. w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D,
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 lat, a ubiega się o kategorię A1 lub T

Osoba ustalająca termin egzaminu musi przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu osoby zapisywanej) celem kontroli poprawności wypełnienia.

Wszystkie sprawy związane z zapisem na egzamin można zrealizować w godzinach:

Poniedziałek     8.00 – 17.00
Wtorek-Piątek     7.30 – 17.00
Sobota     8.00 – 12.00

Kontakt

Rzeszów 35-501
al. Wyzwolenia 4
tel.: 017 85 27 116, 017 860 56 00
fax.: 017 85 27 194

Mapa dojazdu do WORD w Rzeszowie